Algemene Voorwaarden 12Pack CONCEPT 1 26 april 2019

Artikel 1. Definities
Aanbod: Een uitnodiging tot het doen van een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek gedaan door 12Pack door middel van, doch niet beperkt tot, offertes (in beginsel één maand geldig), prijsopgaven en voorstellen.
Afnemer: Degene die met 12Pack een overeenkomst sluit tot het leveren van een Prestatie.
Algemene voorwaarden: Onderhavige set algemene voorwaarden.

12Pack: De gebruiker van deze Algemene voorwaarden.
Dienst: Door 12Pack te verrichten werkzaamheden van niet stoffelijke aard op grond van de Overeenkomst.
Gebrek: Het niet voldoen van de Prestatie aan de Overeenkomst.
Levertijd/Uitvoeringsperiode: De tussen 12Pack en Afnemer afgesproken termijn waarbinnen de Prestatie geleverd moet zijn, dan wel uitvoering moet zijn gegeven aan de Overeenkomst, door Afnemer en 12Pack.
Order: Het aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek gedaan door Afnemer.
Overeenkomst: De tussen Afnemer en 12Pack tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de verkoop, koop en levering van een Product en/of de afname van een Dienst waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Partijen: 12Pack en Afnemer gezamenlijk.
Prijs: Het voor de Prestatie door Afnemer aan 12Pack te betalen bedrag.
Prestatie: De door 12Pack op grond van de Overeenkomst aan Afnemer te leveren Dienst of Product.
Product:                De door 12Pack op grond van de Overeenkomst aan Afnemer te leveren roerende zaak.
Artikel 2. Toepasselijkheid en uitleg
2.1 In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven deze Algemene voorwaarden. Aan de opschriften (“kopjes”) bij de artikelen van deze Algemene voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe en deze opschriften zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden.
2.2 Deze Algemene voorwaarden (en haar bijlagen) zijn van toepassing op alle (uitnodigingen tot het doen van een) Aanbod, aanvaarding, opdracht, bevestiging en overeenkomst tussen 12Pack en de Afnemer alsmede op alle (rechts)verhoudingen tussen partijen die hieruit voortvloeien of anderszins daarmee samenhangen.
2.3 Iedere verwijzing door de Afnemer naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door 12Pack uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover 12Pack deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard (bewijsovereenkomst) en gelden alleen voor de betreffende Overeenkomst.
3.  Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand doordat 12Pack de Order (schriftelijk) door middel van een opdrachtbevestiging heeft aanvaard of bevestigd en/of feitelijke uitvoering geeft aan de Order.
3.2 Als Afnemer aan 12Pack data, tekeningen, gegevens etc. verstrekt, mag 12Pack uitgaan van de juistheid ervan en zal hij zijn Aanbod hierop baseren.
3.3 12Pack kan niet aan zijn Aanbod worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Bij een aanvaarding van het Aanbod bestaat voor 12Pack geen verplichting tot levering van een gedeelte van de Overeenkomst tegen het voor dit gedeelte evenredige deel van de voor het geheel opgegeven Prijs.
4. Prijzen
4.1 Alle door 12Pack gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventueel in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst te maken kosten, daaronder mede begrepen verzend- en administratiekosten, zoals deze ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst gelden, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
4.2 Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5. Betalingsvoorwaarden en verzuim
5.1 Betaling van facturen vindt plaats op basis van vooruitbetaling, waarbij in beginsel 50% in rekening wordt gebracht bij de opdrachtbevestiging (betaaltermijn 5 werkdagen), 40% na de technisch gereedmelding van het Product door 12Pack en na acceptatie van die melding door de Afnemer doch in ieder geval na 2 weken na de technische gereedmelding (betaaltermijn 5 werkdagen) en 10% na aflevering (betaaltermijn 30 dagen). De genoemde termijnen betreffen fatale termijnen. Betaling van een bedrag heeft plaatsgevonden op het moment dat dit is bijgeschreven op een daartoe aangewezen bankrekening van 12Pack.
5.2 Indien Afnemer niet (tijdig) betaalt, dan is Afnemer direct zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan de wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt beschouwd) verschuldigd, maandelijks te voldoen.
5.3 Pas op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden, gaat 12Pack over tot uitvoering van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de betaling ziet. 12Pack is tevens gerechtigd om onmiddellijke (volledige) betaling of zekerheidstelling te verlangen onder opschorting van zijn leveringsplicht, voor de nakoming van alle betalingsverplichtingen van Afnemer tegenover 12Pack. Aan dit verzoek dient direct door Afnemer te worden voldaan. Bij het uitblijven hiervan is Afnemer direct in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.
5.4 Indien Afnemer niet (tijdig) betaalt, is Afnemer aan 12Pack (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de geldende BIK-staffel.
6. Levertijd en Uitvoeringsperiode
6.1 Door 12Pack wordt de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode bij benadering vastgesteld. Deze vangt pas aan op het moment dat de betaling van Afnemer door 12Pack is ontvangen.
6.2 Wijziging van de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode geeft Afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst, tenzij deze meer dan 2 maal uitdrukkelijk schriftelijk is gewijzigd door 12Pack. In dat geval kan Afnemer de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling met bewijs van ontvangst aan 12Pack ontbinden. Hij heeft dan, voor zover van toepassing, recht op teruggave van het voor het Product reeds betaalde gedeelte van de Prijs, tenzij het Product op uitdrukkelijk verzoek van Afnemer door 12Pack is ingekocht en/of op maat wordt gemaakt.
6.3 Overschrijding van de overeengekomen Levertijd en/of Uitvoeringsperiode geeft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of deellevering.
7. Transportvoorwaarden en risico overgang
7.1 Levering vindt conform de Incoterms 2010 ex works plaats, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dadelijk nadat het Product is geleverd, draagt Afnemer het risico voor alle directe en/of indirecte schade die aan of door het Product mocht ontstaan en draagt Afnemer de kosten van vervoer tot aan de plaats der bestemming. Uitgezonderd van schade, als bedoeld in dit artikellid, die Afnemer dient te
dragen is schade die aan opzet of bewuste roekeloosheid van 12Pack is te wijten geleverd (met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden), waarvan het bewijs door Afnemer dient te worden.
7.2. Indien het vervoer van het Product door, of door bemiddeling van, 12Pack geschiedt, dient Afnemer zorg te dragen en in te staan voor deugdelijk, volledig en voldoende ontvangstmaterieel alsmede voldoende gekwalificeerd personeel en dient Afnemer te
garanderen dat de (opslag)plaats(en), waarin of waar het Product gelost moet worden, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar is/zijn.
7.3. Afnemer is verplicht het overeengekomen Product af te nemen. Indien Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de (af)levering, zal het Product voor risico van Afnemer worden opgeslagen. Afnemer dient in dat geval de opslagkosten te betalen, onverminderd het recht van 12Pack om alsnog nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen en/of over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst.
8. Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendomsrechten
8.1 Het door 12Pack geleverde en nog te leveren Product blijft eigendom van 12Pack totdat voldoening heeft plaatsgevonden van al hetgeen Afnemer verschuldigd is of zal worden uit hoofde van de Overeenkomst dan wel enige andere overeenkomst of rechtsverhouding, waaronder tevens begrepen alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten of rechtsverhoudingen.
8.2 Indien Afnemer zijn verplichtingen jegens 12Pack niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat dit het geval zal zijn, is 12Pack gerechtigd het Product waarop het in lid 1 van dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, weg te (doen) halen bij Afnemer dan wel bij derden die het Product voor Afnemer houden. Hiertoe dient Afnemer toegang te verschaffen en medewerking te verlenen aan 12Pack.
8.3 Het in lid 2 van dit artikel bepaalde laat het recht van 12Pack op volledige schadevergoeding onverlet.
8.4 Afnemer is verplicht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product te merken als het eigendom van 12Pack.
8.5 Onverminderd de overige haar toekomende rechten, wordt 12Pack onherroepelijk door Afnemer gemachtigd om, indien deze zijn jegens 12Pack aangegane verplichtingen niet of niet-tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst het door 12Pack geleverde Product onder zich te nemen en daartoe de plaats waar het Product zich bevindt, te betreden.
8.6 De door de 12Pack verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven haar eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of
vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.
8.7 12Pack behoudt zich alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom voor, al dan niet samenhangende met de Prestatie.
8.8 Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij 12Pack, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Afnemer draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om niet over aan 12Pack. Voor zover een dergelijke overdracht niet door deze Algemene voorwaarden wordt bewerkstelligd, zal Afnemer op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van deze overdracht.
Artikel 9. Vrijwaring
9.1 Afnemer vrijwaart 12Pack voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden voor zover die schade het gevolg is van het niet, niet behoorlijk of niet volledig naleven door Afnemer van deze Algemene voorwaarden of specifieke voorschriften van 12Pack, dan wel het niet afdoende informeren door Afnemer van derden-gebruikers bij het gebruik van het product, dan wel het ten onrechte verstrekken van informatie of gegevens door Afnemer niet afkomstig van 12Pack. In dergelijke gevallen is Afnemer eveneens verplicht alle schade die 12Pack lijdt te vergoeden.
Artikel 10. Garantie
10.1 12Pack garandeert de deugdelijkheid en de overeengekomen kwaliteit van de Prestatie, die naar beste inzicht en vermogen van 12Pack en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, geldend op het moment van levering, wordt uitgevoerd, gedurende één (1) jaar na het moment van levering (op onderdelen van het Product met uitzondering van gebruiksonderdelen), met uitzondering van afwijkende garantievoorwaarden die voor een betreffend Product gelden en die als zodanig zijn gecommuniceerd aan Afnemer, waarbij de garantie gekoppeld is aan de Prestatie en niet overdraagbaar is. Ten aanzien van de Dienst is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van 12Pack en uitdrukkelijk niet van een resultaatsverbintenis. Indien Afnemer meent dat hieraan niet is voldaan, dient hij overeenkomstig artikel 11 van deze Algemene voorwaarden te handelen. Wanneer 12Pack in dat geval vast stelt dat de klacht gegrond is, zal 12Pack overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van onderhavig artikel handelen, doch uitsluitend indien Afnemer het Gebrek met voldoende bewijsstukken onderbouwt.
10.2 Uitsluitend naar keuze van 12Pack gaat 12Pack over tot herstel (waarbij aan de hand van de constateringen van de monteur van 12Pack bepaald wordt wie de kosten daarvoor draagt), gehele of gedeeltelijke vervanging dan wel enkel tot nalevering van het Product. Indien 12Pack overgaat tot gehele of gedeeltelijke vervanging van het Product, kan hij het voordeel van eventueel tijdelijke gebruik door de Afnemer verrekenen. Uitdrukkelijk niet onder deze garantie begrepen zijn kosten welke redelijkerwijze niet ten laste van 12Pack behoren te komen, zoals transport-, reis- en loonkosten.
10.3. Voormelde garantieverplichting vervalt indien:
a. Afnemer zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het Product (laat) verricht(en) zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 12Pack;
b. Het Product verwerkt heeft.
10.4 12Pack biedt geen garantie voor een Gebrek dat geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een (gedeeltelijk) door Afnemer voorgeschreven wijze van verwerken, opslag, productie, constructie of fabricage dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is, door een door de Afnemer voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon.
10.5 Niet onder de garantie vallen daarnaast gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:
a. onoordeelkundige behandeling door de Afnemer;
b. gebruikelijke slijtage/verlies veroorzaakt door normaal gebruik;
c. gebruik, be- of verwerking van het geleverde anders dan overeenkomstig de bij het Product verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor het Product geleverd is;
d. het naleven van enig overheidsvoorschrift.
10.6 Gedurende de periode waarin Afnemer in verzuim is ter zake enige verplichting jegens 12Pack, is 12Pack niet gehouden tot het verlenen van enige vorm van garantie.
11. Klachten
11.1 Eventuele klachten die verband houden met zichtbare dan wel op eenvoudige wijze te controleren onvolkomenheden of tekortkomingen dienen door Afnemer bij levering van het Product op de bij ontvangst te tekenen vrachtbrief, pakbon of chauffeurslijst gespecificeerd te worden. Een beroep op dergelijke onvolkomenheden of tekortkomingen kan niet op een later moment aan 12Pack tegengeworpen worden.
11.2 Afnemer dient alle overige klachten (ook wat betreft facturen) binnen 48 uur nadat hij eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen heeft geconstateerd dan wel redelijkerwijze had kunnen constateren na levering van het Product, aan 12Pack te melden.
11.3 Klachten zullen overeenkomstig het in artikel 10 van deze Algemene voorwaarden bepaalde worden afgehandeld.
12. Aansprakelijkheid
12.1 Afnemer zal 12Pack voor eventuele tekortkomingen in de Prestatie op geen enkele wijze aansprakelijk houden. 12Pack aanvaardt slechts verplichtingen tot schadevergoeding voor zover uit dit artikel blijkt. Betreffende de uitvoering van de Dienst staat het 12Pack
vrij om een derde in te schakelen. De aansprakelijkheid dienaangaande wordt eveneens beheerst door hetgeen in dit artikel wordt bepaald.
12.2 De totale aansprakelijkheid van 12Pack wegens toerekenbare tekortkoming in de verbintenis tot levering van enige Prestatie en/of aansprakelijkheid gegrond op enige andere rechtsgrond is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat door de verzekeraar van 12Pack in voorkomend geval wordt uitgekeerd (met een maximum van € 2.500.000,--) en in alle gevallen beperkt tot een maximaal bedrag van 50% van de voor die Prestatie bedongen Prijs (verminderd met omzetbelasting).
12.3 De totale aansprakelijkheid van 12Pack voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal niet meer bedragen dan het bedrag dat door een eventuele verzekering van 12Pack wordt uitgekeerd, doch in geen geval meer dan
€ 1.000.000,-- (zegge: één miljoen euro) per gebeurtenis.
12.4 Uitgesloten van aansprakelijkheid van 12Pack is indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel.
12.5 12Pack is niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Afnemer of enige derde van het door 12Pack geleverde Product.
12.6 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.
13. Overmacht
13.1 Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken die de (verdere) nakoming van de verplichtingen van 12Pack uit de Overeenkomst verhinderen, voorzien of niet voorzien, en die niet aan 12Pack kunnen worden toegerekend. Daartoe behoren in ieder geval, maar niet uitsluitend, ziekte en/of stakingen van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken personeel van 12Pack en/of Afnemer en/of derden, overheidsmaatregelen of –regelgeving, oorlog(sgevaar), terrorisme(dreiging), oproer, molest, brand, overstroming, aardbeving en het door derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen.
13.2 Bij overmacht, ongeacht het moment waarop deze ontstaat, is 12Pack bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of (direct) te ontbinden.
13.3 Indien 12Pack de Overeenkomst wegens overmacht ontbindt, is 12Pack gerechtigd te factureren voor zover ten tijde van het intreden van de overmacht de Overeenkomst reeds was uitgevoerd. Daaronder vallen in ieder geval alle op dat moment in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst reeds gemaakte kosten. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke Overeenkomst betrof.
14. Opschorting en ontbinding
14.1 Naast de voornoemde overmachtsituaties is 12Pack bevoegd de nakoming van zijn verbintenissen uit de Overeenkomst op te schorten, indien Afnemer enige opeisbare verbintenis jegens 12Pack niet is nagekomen, dan wel indien 12Pack in redelijkheid kan verwachten dat Afnemer zijn verbintenis(sen) jegens 12Pack niet zal nakomen. In die gevallen zal 12Pack niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding aan Afnemer.
14.2 Afnemer is niet bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst jegens 12Pack op te schorten, ook niet in het geval van klachten.
14.3 12Pack is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan Afnemer indien:
a. een verzoek wordt gedaan tot schuldhulpverlening, toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, faillietverklaring, surseance van betaling of ontbinding van (de onderneming van) Afnemer dan wel een of meerder van voornoemde omstandigheden feitelijk plaatsvindt;
b. met betrekking tot alle of een deel van Afnemers activa een verzoek is ingediend tot aanstelling van een curator, bewindvoerder of mentor;
c. een verzoek tot het leggen van beslag op zaken of vermogensrechten van Afnemer wordt ingediend dan wel een dergelijk beslag feitelijk wordt gelegd;
d. de ondernemingsactiviteiten van Afnemer feitelijk worden gestaakt.
14.4 Opschorting of ontbinding op grond van dit artikel is niet mogelijk in het geval dat het Product op verzoek van Afnemer is aangepast dan wel op verzoek van Afnemer door 12Pack is ingekocht. In deze gevallen is Afnemer gehouden het Product af te nemen en aan 12Pack de Prijs te voldoen.
14.5 In andere situaties dan onder 3 van dit artikel benoemd, kan de Overeenkomst slechts worden beëindigd met wederzijds goedvinden.
14.6 Ontbinding leidt niet tot ongedaanmakingsverbintenissen. In afwijking van het voorgaande heeft ontbinding tot gevolg dat Afnemer per direct in verzuim is en alle vorderingen van 12Pack onmiddellijk opeisbaar zijn en alle eigendommen van 12Pack onmiddellijk dienen te worden geretourneerd.
15. Verval van recht & overdraagbaarheid
15.1 Iedere vordering jegens 12Pack die – op welke wijze dan ook – verband houdt met of voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst vervalt in ieder geval door verloop van één jaar, tenzij dwingendrechtelijk een andere termijn geldt, te rekenen vanaf de dag van levering van de Prestatie.
15.2 12Pack is te allen tijde gerechtigd al haar rechten en verplichtingen, dan wel een gedeelte daarvan, samenhangende met of voortvloeiende uit (de uitvoering van) de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Overdracht door Afnemer is uitgesloten, tenzij 12Pack uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven. Voornoemd cessieverbod heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:82 lid 2 BW.
16. Prototype en modellen
16.1 Prototypen, modellen en voorbeelden die door of namens 12Pack aan Afnemer zijn getoond en/of verstrekt, gelden enkel als voorbeelden. Dit is slechts anders indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat het te leveren Product daaraan gelijk zal zijn. 12Pack geeft uitdrukkelijk geen garantie op de prototypen, modellen en voorbeelden.
16.2 Kosten van prototypen, modellen en/of voorbeelden (waaronder tevens begrepen administratie‑, verpakkings- en verzendkosten) komen voor rekening van Afnemer.
16.3 12Pack is bevoegd een Product te leveren dat afwijkt van de prototypen, modellen en/of voorbeelden zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, indien het gaat om wijzigingen in het te leveren Product, de verpakking of bijbehorende documentatie, die vereist zijn om het Product correct te laten functioneren, te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of als het geringe wijzigingen van het Product betreft, die een verbetering betekenen.
17. Privacy
17.1 De in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke door Afnemer aan 12Pack verstrekte persoonsgegevens van Afnemer worden, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, door 12Pack op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, op een wijze die proportioneel en subsidiair is aan het verzameldoel hetgeen volgt uit de Overeenkomst.
18. Toepasselijke recht en bevoegde rechter
18.1 Op de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen tussen Partijen is het Nederlands recht van toepassing.
18.2 Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
18.3 Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, zullen alle geschillen tussen hen worden beslecht door de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem.